Informacje dla użytkownika aplikacji mobilnej „OSRAM Connect”

Wersja: 25.10.2021

Aplikacja komputerowa „OSRAM Connect” („aplikacja”) na urządzenia mobilne powinna być instalowana i użytkowana wyłącznie zgodnie z poniższymi informacjami („informacje dla użytkownika”).

1. Korzystanie z aplikacji

Aplikację należy stosować wyłącznie przy korzystaniu z Produktów OSRAM (OSRAM Connect) posiadających logo „OSRAM” na oryginalnych opakowaniach oraz odpowiednich urządzeń mobilnych takich jak smartfony lub tablety, nabytych i obsługiwanych przez użytkownika. W razie wątpliwości odnośnie tego, ile i jakie Produkty marki OSRAM są odpowiednie lub przeznaczone do użytkowania z aplikacją lub które urządzenia mobilne są odpowiednie do korzystania z aplikacji, zalecamy skontaktowanie się z najbliższym punktem detalicznym posiadającym w sprzedaży Produkty OSRAM lub odwiedzenie strony www.osram.pl/dashcam-support.

Niektóre części składowe aplikacji podlegają warunkom licencji otwartych (open source). Są one wskazane - wraz z odnośnymi notami dotyczącymi praw autorskich oraz właściwymi tekstami umów licencyjnych - w odrębnym pliku Readme dotyczącym licencji open source, dostępnym do pobrania tutaj: www.osram.pl/osramconnect-opensource.

2. Koszty i opłaty

Aplikacja jest dostępna bezpłatnie. Natomiast Produkty marki OSRAM należy zakupić w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej. Nie ma możliwości nabycia ich bezpośrednio od firmy OSRAM. Korzystanie z aplikacji może podlegać dodatkowym opłatom ze strony innych dostawców, np. opłatom za internetową transmisję danych. Dostępność aplikacji nie oznacza, że Produkty marki OSRAM są dostępne do nabycia w każdej chwili i w każdej części świata.

3. Strony umowy

Niniejsze informacje dla użytkownika stanowią integralną część warunków umowy kupna, w ramach której użytkownik zakupił lub zakupi Produkty marki OSRAM. Niniejsze informacje nie ustanawiają bezpośredniego stosunku umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą OSRAM. Te informacje można również znaleźć na stronie www.osram.pl/osramconnect-user-information.

Prawa użytkownika i środki prawne, w tym prawa gwarancyjne, związane z aplikacją oraz Produktami marki OSRAM są wyłącznie regulowane warunkami umowy kupna, w ramach której użytkownik zakupił lub zakupi Produkty marki OSRAM. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW, W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY SIĘ ZWRÓCIĆ DO PUNKTU SPRZEDAŻY, GDZIE ZAKUPIONO PRODUKTY, PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z FIRMĄ OSRAM PRZY UŻYCIU DANYCH ADRESOWYCH PODANYCH NA STRONIE WWW.OSRAM.PL/DASHCAM-SUPPORT.

Przetwarzanie danych osobowych przez firmę OSRAM w związku z użytkowaniem aplikacji jest wyłącznie regulowane obowiązującą w danym czasie polityką prywatności dotyczącą aplikacji mobilnej OSRAM, którą można znaleźć w aplikacji lub na stronie www.osram.pl/osramconnect-gdpr.

4. Dostępność i niezawodność aplikacji

Celem aplikacji jest zapewnienie dodatkowych internetowych funkcji i opcji w Produktach marki OSRAM z dużą niezawodnością i dostępnością. Ze względu na właściwości Internetu, sama aplikacja albo poszczególne funkcje i opcje aplikacji mogą nie być dostępne w każdym czasie. Dlatego też ani aplikacja, ani Produkty marki OSRAM nie są zalecane do zastosowań zabezpieczających ani zastosowań komercyjnych wymagających stuprocentowej dostępności i niezawodności.

Od czasu do czasu Aplikacja może pobierać dane od stron trzecich w celu wsparcia korzystania z Aplikacji. OSRAM nie gwarantuje dokładności takich danych stron trzecich i Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie poprawności takich danych.

5. Aktualizacje aplikacji

Co jakiś czas użytkownik może otrzymać łatki, poprawki błędów, uaktualnienia, modernizacje i inne modyfikacje mające na celu utrzymanie lub ulepszenie działania aplikacji („aktualizacje”). Mogą one być instalowane automatycznie, bez wysyłania dodatkowych powiadomień i uzyskiwania dodatkowych pozwoleń, lub mogą wymagać instalacji przez użytkownika po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać aktualizacji lub odmówi ich zainstalowania, akceptuje tym samym ograniczone działanie lub odrzuca dodatkowe funkcje. Nie można liczyć na aktualizacje w przyszłości, poza tym, że łatki i poprawki będą udostępniane w okresie gwarancji udzielonym zgodnie z warunkami umowy kupna zawartej ze sprzedawcą.

6. Prawa autorskie i znaki towarowe

Treści wyświetlane lub używane w aplikacji, w tym wszystkie treści redakcyjne, teksty informacyjne, fotografie, ilustracje, projekty artystyczne i inne materiały graficzne, nazwy, znaki towarowe i logotypy są własnością firmy OSRAM lub osób trzecich udzielających licencji i są chronione prawami autorskimi, prawami znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Dlatego też zawartość aplikacji nie może być zmieniana, kopiowana, powielana, sprzedawana, wypożyczana, użytkowana, uzupełniana ani wykorzystywana w żaden inny sposób bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy OSRAM.

© Prawa autorskie i prawa do baz danych w materiałach oryginalnych Autodata Limited 2020. Wykorzystane na licencji Autodata Limited.

7. Zmiany w informacjach dla użytkownika

NINIEJSZE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA MOGĄ BYĆ OKRESOWO MODYFIKOWANE. W TAKIM PRZYPADKU MODYFIKACJE BĘDĄ PUBLIKOWANE NA STRONIE WWW.OSRAM.PL/OSRAMCONNECT-USER-INFORMATION PRZED ICH WPROWADZENIEM W ŻYCIE. ZMODYFIKOWANE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA ZOSTANĄ WYŚWIETLONE PRZY NASTĘPNYM URUCHOMIENIU APLIKACJI. DALSZE KORZYSTANIE Z APLIKACJI PO MODYFIKACJACH OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE ZMODYFIKOWANE INFORMACJE.

O nas
Przedstawiciele: Ingo Bank, Babette Fröhlich;

Marcel-Breuer-Straße 4
80807 Munich
Niemcy
Telefon: +49 89 6213-0
Faks: +49 89 6213-2020

Skontaktuj się z nami!

Internet: www.osram.com

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Dr. Thomas Stockmeier
Prezes Zarządu: Ingo Bank

Uwagi ogólne
Dołożono wszelkich koniecznych starań, aby zapewnić poprawność i kompletność stwierdzeń zawartych w programie. Nie można wykluczyć, że wystąpiły pomyłki.