Polityka prywatności

Od maja 2018 r

Ochrona danych osobowych jest dla firmy OSRAM i spółek zależnych koncernu istotną kwestią. Poniższe wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych pozwolą Państwu zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania Państwa danych. Kompletne informacje są zawarte w wersji szczegółowej naszych wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych.

1. Jednostka odpowiedzialna:

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6 - 8
80807 München
Niemcy

2. Jakie Państwa dane są przez nas gromadzone?

 • Gromadzimy nazwy domen i adresy IP Państwa komputera, żądania udostępnienia pliku klienta (nazwę pliku i URL), kod odpowiedzi http i stronę internetową, z której weszli Państwo na naszą stronę.
 • Po założeniu przez Państwa konta użytkownika i rejestracji pobieramy dane dostępu (najczęściej jest to nazwa użytkownika/adres e-mail i hasło).
 • Korzystamy z plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przejściowo np. dla koszyka zakupów lub loginu OSRAM na Państwa komputerze, i przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Mogą Państwo skonfigurować przeglądarkę internetową w taki sposób, aby nie zapisywała ona plików cookie lub aby były one usuwane na koniec Państwa sesji. Dalsze informacje na ten temat znajdą Państwo w naszej Polityce plików cookie. Można tam również znaleźć informacje, w jaki sposób odmówić wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookie oraz danych pobranych za ich pośrednictwem w anonimizowanych i pseudonimizowanych profilach użytkowników.
 • Niektóre strony zawierają przyciski mediów społecznościowych. W przypadku tych przycisków nie chodzi o linki z poleceniami czy przekierowania. Link przekierowuje jedynie do danego medium społecznościowego, nie przekazując danych użytkownika.

3. W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Dane związane z wejściem na stronę internetową gromadzimy w sposób zautomatyzowany. Ponadto gromadzimy dane jedynie na podstawie informacji podanych przez Państwa w naszej witrynie lub przez zastosowanie plików cookie.

4. W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

 • W celach techniczno-administracyjnych oraz w celu udostępnienia witryny
 • W celu utworzenia pseudonimowych profili użytkowników, z których korzystamy w celach reklamowych, i w celu przeprowadzania badań rynkowych — o ile nie zgłoszą Państwo sprzeciwu
 • W ustawowo przewidzianym zakresie: W celu rozpoznawania nadużyć i usuwania awarii

5. Przekazywanie Państwa danych

O ile wyrazili Państwo zgodę lub jesteśmy do tego uprawnieni w oparciu o inną podstawę prawną, przekazujemy Państwa dane osobowe w ww. celach spółkom koncernu OSRAM lub usługodawcom (np. hosting, marketing, partnerzy handlowi).

Na wypadek, gdyby odbiorca miał siedzibę w kraju, gdzie nie jest zapewniona ochrona danych osobowych na wystarczającym poziomie, firma OSRAM podjęła działania w celu zagwarantowania w inny sposób odpowiedniej ochrony danych osobowych. Jeżeli dane:

 • zostaną przekazane do spółek koncernu w takich krajach, zostanie zagwarantowane, że podpiszą one wiążące wytyczne przedsiębiorstwa dotyczące ochrony danych osobowych (Wiążące reguły korporacyjne, „WRK”) i będą ich przestrzegać. Informacje dotyczące WRK firmy OSRAM znajdą Państwo w pliku pdf na górze strony.
 • miałyby zostać przekazane firmom zewnętrznym w takich krajach, zostaną przekazane wyłącznie wtedy, gdy (i) zawrą one z OSRAM standardowe klauzule umowne UE lub (ii) — w przypadku odbiorców z siedzibą w USA — posiadają certyfikat EU/US Privacy Shield.

6. Jakie prawa mają Państwo?

 • Informacja
 • Usunięcie
 • Sprostowanie
 • Sprzeciw

Mogą się Państwo zwrócić ze swoją sprawą do inspektora ochrony danych firmy OSRAM GmbH drogą pocztową lub za pomocą formularza informacyjnego.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest okresowo aktualizowane. Datę ostatniej aktualizacji znajdą Państwo na początku niniejszego oświadczenia.

Wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, w jaki sposób firma OSRAM wraz ze spółkami-córkami (razem OSRAM) wykorzystują Państwa dane osobowe, jakie działania są podejmowane w celu ochrony danych osobowych oraz jakie prawa mają Państwo w odniesieniu do danych osobowych.

Wstęp

Ochrona danych osobowych jest dla firmy OSRAM istotną kwestią. Dlatego OSRAM przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innymi stosowanymi przepisami prawa w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Odpowiedzialność w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i innych krajowych ustaw krajów członkowskich dotyczących ochrony danych osobowych oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych ponosi firma OSRAM GmbH.

Reprezentowana przez Ingo Bank i Babette Fröhlich

Marcel-Breuer-Straße 4
80807 München
Niemcy

 • Telefon: +49 89 6213-0
 • Faks: +49 89 6213-2020
 • Contact us
 • Internet: www.osram.com, www.osram.de
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: privacy@osram.com

W poszczególnych przypadkach także spółki-córki mogą ponosić odpowiedzialność same lub wspólnie z firmą OSRAM GmbH. Dane kontaktowe spółek-córek można znaleźć na podanej liście.

OSRAM gromadzi dane osobowe użytkowników i wykorzystuje je z zasady jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne w celu udostępnienia funkcjonalnej witryny.

Jeśli w celu realizacji procesu przetwarzania danych osobowych uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO).

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji umowy pomiędzy Państwem a OSRAM podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to także procesów przetwarzania danych koniecznych do realizacji działań przedumownych.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, któremu podlega OSRAM, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku gdy ze względu na istotne życiowo interesy osób, których dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na prawnie uzasadnione interesy firmy OSRAM lub osoby trzeciej i Państwa prawa związane z ochroną danych osobowych, prawa podstawowe i wolności nie mają charakteru nadrzędnego wobec praw OSRAM lub osób trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe osób, których dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane niezwłocznie po ustaniu celu, dla którego są przechowywane. Przechowywanie danych może nastąpić także wtedy, gdy jest to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega OSRAM. Zablokowanie lub usunięcie danych nastąpi także wtedy, gdy upłynie okres przechowywania przewidziany wymienionymi normami, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

1. III. Przetwarzanie danych podczas odwiedzania witryn

2. Zakres gromadzenia danych

Każdorazowo, gdy odwiedzają Państwo nasze witryny, są automatycznie gromadzone dane i informacje dotyczące systemu komputerowego Państwa komputera.

Gromadzone są następujące dane:

 • Informacje dotyczące typu przeglądarki i używanej wersji
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca internetu użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu
 • Strony internetowe, z których system użytkownika trafia na naszą stronę
 • Strony internetowe wywoływane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych (i logów) jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do umożliwienia dostarczenia witryny na komputer użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi zostać zapisany na czas trwania sesji.

Zapis w logach ma na celu zapewnienie funkcjonalności witryny. Ponadto dane te służą nam do optymalizacji witryny i do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych w celach marketingowych nie ma w tym przypadku miejsca.

Temu celowi służy także nasz prawnie uzasadniony interes do przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już niezbędne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. W przypadku zapisywania danych w celu udostępnienia witryny ich usunięcie ma miejsce w momencie zakończenia danej sesji.

W przypadku zapisu danych w logach usunięcie ma miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Przechowywanie danych przez dłuższy okres jest możliwe. W takim przypadku adresy IP użytkowników zostają usunięte lub zniekształcone, aby niemożliwe było przyporządkowanie do wywołującego klienta.

6. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu

Rejestracja danych w celu udostępnienia witryny i zapisywanie danych w logach jest wymagane do zarządzania stroną internetową. Dlatego też użytkownik nie ma prawa do zgłoszenia sprzeciwu.

1. Zakres gromadzenia danych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłania newsletterów nie ma miejsca przekazywanie danych podmiotom trzecim. Dane są używane wyłącznie do wysyłania newslettera.

a) Wysyłanie newslettera odbywa się na podstawie zgłoszenia użytkownika w witrynie:

Na naszych stronach internetowych istnieje możliwość subskrypcji bezpłatnych newsletterów. W tym celu podczas subskrypcji newslettera następuje przesłanie do nas danych z ekranu wprowadzania danych.

Gromadzone są następujące dane:

 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko (opcjonalnie),
 • tytuł,
 • język/kraj,
 • data i godzina rejestracji.

b) Newsletter jest wysyłany przez partnera handlowego OSRAM:

jeżeli mają Państwo kontakt z partnerem handlowym OSRAM, zostaną Państwo przez niego poproszeni o przekazanie danych kontaktowych potrzebnych do zapisania do newslettera. Wśród tych danych może znaleźć się: numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko (opcjonalnie). Uzyskany w ten sposób Państwa adres e-mail może być przez nas wykorzystywany do wysyłki newslettera. W takim przypadku newsletter jest używany wyłącznie do bezpośredniej reklamy własnych, podobnych towarów lub usług.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych po subskrypcji newslettera przez użytkownika stanowi przy wyrażeniu zgody przez użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawę prawną wysyłania newslettera w następstwie podania danych przez przedstawiciela handlowego stanowi § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG).

3. Cel przetwarzania danych

Gromadzenie adresu e-mail użytkownika służy do dostarczania newslettera.

Gromadzenie innych danych osobowych w ramach procesu subskrypcji ma na celu zapobiegnięcie nadużyciu usług lub używanego adresu e-mail.

4. Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już niezbędne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. Adres e-mail użytkownika jest zatem przechowywany tak długo, jak długo aktywny jest abonament newslettera.

5. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdym newsletterze znajduje się odpowiednie łącze.

1. Zakres gromadzenia danych

Na naszych stronach internetowych oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. W tym celu ma miejsce wprowadzenie danych na ekranie wprowadzania danych, ich przekazanie do nas i zapisanie. Przekazywanie danych podmiotom trzecim nie ma miejsca.

Gromadzone są następujące dane:

 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko (opcjonalnie),
 • tytuł,
 • język/kraj,
 • data i godzina rejestracji.

W ramach procesu rejestracji pobieramy zgodę użytkownika na przetwarzanie tych danych

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych przy zgodzie użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeżeli rejestracja ma na celu realizację umowy lub działań przedumownych, wówczas dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

a) Udostępnianie określonych treści i usług w naszej witrynie
b) Realizacja umowy zawartej z użytkownikiem lub działań przedumownych

4. Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już niezbędne do osiągnięcia celu ich gromadzenia.

W przypadku danych pobranych w trakcie procesu rejestracji usunięcie danych ma miejsce, jeżeli rejestracja na naszej stronie internetowej zostanie usunięta lub zmieniona.

Jeżeli rejestracja służy zawarciu umowy lub realizacji działań przedumownych, usunięcie danych ma miejsce, jeżeli dane nie są już niezbędne do realizacji umowy.

Również po zawarciu umowy może występować konieczność przechowywania danych osobowych strony umowy, aby spełnić umowne lub ustawowe obowiązki.

5. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu

Jako użytkownik mają Państwo w każdej chwili prawo do anulowania rejestracji. W każdej chwili mają Państwo prawo do zmiany lub usunięcia zapisanych danych, które dotyczą Państwa osoby.

Jeżeli rejestracja służy realizacji umowy lub działań przedumownych, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie stoi ono w sprzeczności z obowiązkami umownymi lub ustawowymi.

1. Zakres gromadzenia danych

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, którego można użyć do elektronicznego nawiązania kontaktu. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone na ekranie wprowadzania danych są przesyłane do nas i zapisywane. Dane te służą wyłącznie do przetwarzania konwersacji. Nie ma miejsca przekazywanie danych podmiotom trzecim.

Gromadzone są następujące dane:

 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko (opcjonalnie),
 • tytuł,
 • język/kraj,
 • data i godzina rejestracji.

W celu przetwarzania danych pozyskujemy Państwa zgodę i odsyłamy do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Ponadto nawiązanie kontaktu jest możliwe za pomocą udostępnionego przez Państwa adresu e-mail. W takim przypadku ma miejsce zapisanie danych osobowych przekazanych wraz z wiadomością e-mail.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych przy zgodzie użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych, które są przekazywane w ramach przesłania wiadomości e-mail, stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z ekranu wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania nawiązania kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu za pomocą wiadomości e-mail występuje wymagany uzasadniony prawnie interes do przetwarzania danych.

Pozostałe przetwarzane dane osobowe służą do zapobiegania nadużyciu formularza kontaktowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych

4. Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już niezbędne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. Z reguły ma to miejsce wraz z zakończeniem konwersacji. Konwersacja jest zakończona, jeżeli na podstawie okoliczności można przyjąć, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

5. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu

Jako użytkownik mają Państwo w każdej chwili prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu odwołania zgody na przechowywanie danych osobowych wystarczy skontaktować się z nami za pomocą poczty e-mail. W takim przypadku konwersacja nie jest kontynuowana.

Wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane w trakcie nawiązywania kontaktu, zostaną usunięte.

1. Zakres gromadzenia danych

W przypadku, gdy otrzymają Państwo od naszego akcjonariusza pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu, gromadzone są wyłącznie dane konieczne do wysłania zaproszenia, takie jak imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych w związku z pełnomocnictwem stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w połączeniu z przepisami prawa spółek.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych służy nam wyłącznie do celów związanych z udziałem w walnym zgromadzeniu.

4. Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już niezbędne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. Z reguły ma to miejsce, gdy przestają obowiązywać wymogi prawa spółek związane z walnym zgromadzeniem.

5. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu

Pełnomocnik ma w każdej chwili prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Może tego dokonać, kontaktując się z nami pod wyżej wymienionym adresem mailowym. Dane pełnomocnika zostaną usunięte niezwłocznie po wygaśnięciu naszego obowiązku przechowywania danych przewidzianego prawem spółek.

Do przetwarzania Państwa danych zatrudniamy częściowo wyspecjalizowanych usługodawców. Nasi usługodawcy są przez nas starannie wybierani i podlegają regularnym kontrolom. Dane osobowe są przez nich przetwarzane wyłącznie na nasze zlecenie i ściśle według naszych poleceń na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane są przekazywane także częściowo poza Unię Europejską („UE”) lub Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), gdzie generalnie może obowiązywać niższy poziom ochrony danych osobowych niż w Europie. W takich przypadkach zapewniamy wystarczający poziom ochrony Państwa danych, np. w ramach ustaleń umownych zawieranych z naszymi partnerami (kopia dostępna na żądanie), lub zwracamy się do Państwa o udzielenie wyraźnej zgody.

Jeżeli ma miejsce przetwarzanie Państwa danych osobowych, są Państwo osobami, których dane dotyczą w rozumieniu RODO, i przysługują Państwu następujące prawa w stosunku do administratora:

1. Prawo do informacji

Mogą się Państwo zwrócić do firmy OSRAM z prośbą o otrzymanie potwierdzenia, że przetwarzamy dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby.

Jeżeli przedmiotowe przetwarzanie danych ma miejsce, mogą Państwo zażądać udzielenia następujących informacji przez administratora:

 • cele, w jakich ma miejsce przetwarzanie danych osobowych;
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym już ujawniono dane osobowe lub którym dane takie zostaną jeszcze ujawnione;
 • planowany okres przechowywania Państwa danych osobowych lub — jeżeli podanie konkretnych danych w tym zakresie nie jest możliwe — podanie kryteriów dla ustalenia okresu przechowywania danych;
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • istnienie prawa do wniesienia skargi do urzędu nadzorczego;
 • wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie zostały pobrane od osoby, której dane dotyczą;
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 t. 1 i 4 RODO i — przynajmniej w takich przypadkach — wystarczająca informacja o zastosowanej logice oraz zasięgu i wyznaczonych oddziaływaniach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;
 • informacja na temat tego, czy przedmiotowe dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub międzynarodowej organizacji i jakie odpowiednie gwarancje zgodnie z art. 46 RODO zostały wdrożone.

2. Prawo do sprostowania

Przysługuje Państwu prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych w stosunku do firmy OSRAM, jeżeli przetwarzane dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, są nieprawidłowe lub niekompletne. Firma OSRAM dokona niezwłocznego sprostowania danych

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W przypadku spełnienia poniższych warunków mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą:

 • jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, które Państwa dotyczą, następuje ograniczenie przetwarzania danych na okres, który umożliwia administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
 • jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i odrzucają Państwo usunięcie danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia używania danych osobowych;
 • jeżeli administrator nie potrzebuje już dłużej danych osobowych do celów przetwarzania, a Państwo potrzebują ich do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione prawnie podstawy administratora przewyższają Państwa podstawy.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, zostało ograniczone, dane te — poza ich przechowywanie — mogą być przetwarzanie tylko za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 • Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi przesłankami, zostaną Państwo o tym poinformowani przez firmę OSRAM przed zniesieniem tego ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia

Mają Państwo prawo zażądać od firmy OSRAM, aby dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, zostały niezwłocznie usunięte, o ile zastosowanie ma jedna z poniższych przyczyn:

 • Dane osobowe, które Państwa dotyczą, nie są już niezbędne do celów, dla których były gromadzone lub przetwarzane w inny sposób.
 • Odwołają Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, oraz brak jest innej podstawy prawnej do przetwarzania danych.
 • Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i brak jest innych priorytetowych uzasadnionych prawnie podstaw do przetwarzania danych lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 • Dane osobowe, które Państwa dotyczą, były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, jest niezbędne do spełnienia prawnego zobowiązania zgodnie z prawem unijnym lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, zostały zgromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO (zgoda ze strony dzieci).

5. Prawo do „bycia zapomnianym”

Jeżeli firma OSRAM upubliczniła dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, i jest na podstawie przesłanek wymienionych w punkcie 4 zobowiązana do usunięcia tych danych, wówczas podejmuje z uwzględnieniem dostępnej technologii i kosztów wdrożenia odpowiednie środki, aby poinformować osobę odpowiedzialną za dalsze przetwarzanie danych o tym, że zażądali Państwo usunięcia wszystkich łączy do danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby.

6. Wyjątki od prawa do usunięcia

Prawo do usunięcia nie przysługuje, o ile przetwarzanie danych jest niezbędne

 • do wykonywania prawa do wolnego wyrażania poglądów i informacji;
 • do spełnienia prawnego zobowiązania, które wymaga przetwarzania danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, która została przekazana administratorowi;
 • ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i oraz art. 9 ust. 3 RODO;
 • dla leżących w interesie publicznym celów archiwizacyjnych, naukowych lub historycznych celów badawczych lub celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawo wymienione w podpunkcie a) przypuszczalnie uniemożliwia lub poważnie ogranicza realizację celów tego przetwarzania, lub
 • w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

7. Prawo do informowania

Jeżeli dochodzą Państwo w stosunku do firmy OSRAM prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wszyscy odbiorcy, którym udostępniono dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, zostaną poinformowani o sprostowaniu, usunięciu tych danych lub o ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że działanie takie okaże się niemożliwe lub będzie związane z nieproporcjonalnym nakładem. Na życzenie przekażemy Państwu dane odbiorców.

8. Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do otrzymania danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby i które zostały udostępnione firmie OSRAM, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez komputery formacie oraz do ich przekazania innemu administratorowi, o ile

 • przetwarzanie danych opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i
 • przetwarzanie danych ma miejsce za pomocą zautomatyzowanego procesu.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do bezpośredniego przekazania przez firmę OSRAM danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, innemu administratorowi, jeżeli jest to możliwe pod względem technicznym. Powyższe nie może naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do złożenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; powyższe znajduje zastosowanie także do profilowania na podstawie tych przepisów prawnych.

W następstwie tego firma OSRAM nie będzie już przetwarzać danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, chyba że istnieją obligatoryjne, ważne prawnie podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolnościami, lub przetwarzanie danych służy do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, są przetwarzane w celu bezpośredniej reklamy, przysługuje Państwu prawo złożenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, w celu takiej reklamy; powyższe znajduje zastosowanie także do profilowania, o ile pozostaje ono w związku z takim rodzajem bezpośredniej reklamy.

Jeżeli złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach bezpośredniej reklamy, wówczas dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, nie będą już przetwarzane w tym celu.

Podczas przetwarzania danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, w naukowych lub historycznych celach badawczych lub celach statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu może zostać ograniczone, jeżeli przypuszczalnie uniemożliwia ono lub poważnie utrudnia realizację celów badawczych lub statystycznych i gdy ograniczenie jest niezbędne do realizacji celów badawczych i statystycznych.

10. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do odwołania w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody nie narusza podstawy prawnej przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie wyrażonej zgody aż do jej odwołania.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji wraz z profilowaniem

Przysługuje Państwu prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych — w tym profilowaniu — i która wywołuje skutki prawne względem Państwa osoby lub w podobny sposób znacząco na Państwa wpływa. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli decyzja

(1) jest niezbędna do zawarcia umowy między Państwem a administratorem lub jej realizacji;

(2) jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawnych Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, oraz niniejsze przepisy prawne zawierają odpowiednie środki ochrony Państwa praw i wolności oraz uzasadnionych prawnie interesów lub

(3) zostanie wydana zgodnie z Państwa wyraźną zgodą.

W wymienionych w punkcie (1) i (3) przypadkach firma OSRAM wdraża odpowiednie środki ochrony Państwa praw, wolności i uzasadnionych prawnie interesów; przy czym powyższe obejmuje przynajmniej prawo do uzyskania interwencji ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska oraz zakwestionowania tej decyzji.

Jeżeli podstawę decyzji stanowi stosowanie specjalnych kategorii danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, wówczas wyżej wymienione wyjątki mają zastosowanie tylko, jeżeli ma zastosowanie art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO oraz podjęto odpowiednie środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

12. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjno-prawnych lub sądowych środków ochrony prawnej przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zwłaszcza w państwie członkowskim Państwa miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia prawa, jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje osobę składającą skargę o stanie sprawy i efektach skargi oraz możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej zgodnie z art. 78 RODO.

Dodatkowe informacje i oświadczenia dotyczące wspomnianych praw znajdują się w witrynie „Prawa obywateli” Komisji Europejskiej.