Ogólne warunki prawne

Stan: maj 2018 r

OSRAM — Ogólne warunki użytkowania

1. Zakres zastosowania
1.1 Przedmiot poniższych warunków użytkowania stanowi używanie stron internetowych („witryna OSRAM”) oferowanych przez firmę OSRAM GmbH i/lub jej spółki-córki („OSRAM”). Poprzez używanie witryny OSRAM lub — o ile wymagane jest specjalne logowanie — zalogowanie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych dostępnych w witrynie OSRAM z zastosowaniem niniejszych warunków użytkowania. Do korzystania z witryny OSRAM niezbędne jest urządzenie mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej i aktywne konto poczty elektronicznej (email).

1.2 W poszczególnych przypadkach, , mogą mieć zastosowanie specjalne warunki („specjalne warunki”), o czym zostaną Państwo uprzednio poinformowani. Jeżeli specjalne warunki są sprzeczne z niniejszymi warunkami użytkowania, obowiązują regulacje zawarte w specjalnych warunkach.

2. Usługi firmy OSRAM
2.1 Firma OSRAM udostępnia w witrynie OSRAM następujące określone usługi: informacje i ewentualnie także oprogramowanie („oprogramowanie”), w określonych przypadkach także z dokumentacją. Używanie informacji udostępnionych w witrynie OSRAM podlega niniejszym warunkom użytkowania.

2.2 Firma OSRAM ma prawo do częściowego lub całkowitego zaniechania prowadzenia witryny OSRAM w dowolnym momencie.

3. Rejestracja i dostęp do obszarów chronionych hasłem
3.1 Niektóre obszary witryny OSRAM są w celu zapewnienia bezpieczeństwa biznesowego dostępne tylko po indywidualnej rejestracji i zalogowaniu poprzez podanie hasła. Firma OSRAM zastrzega sobie w szczególności prawo do wprowadzenia obowiązku rejestracji w celu dostępu do wcześniej ogólnie dostępnych witryn.

3.2 Prawo do rejestracji przez firmę OSRAM nie przysługuje.

3.3 W przypadku obowiązku rejestracji wymagane jest podanie prawdziwych danych i niezwłoczne poinformowanie firmy OSRAM (o ile jest to przewidziane: w formie online) o ewentualnej późniejszej zmianie danych. Do Państwa obowiązków należy dbanie o to, aby podany adres e-mail był aktywny oraz aby przesyłane wiadomości e-mail dochodziły na ten adres e-mail.

3.4 Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo nazwę użytkownika i hasło (łącznie „Dane użytkownika”). Podczas pierwszego logowania przekazane przez firmę OSRAM hasło należy zmienić na hasło indywidualne. Dane użytkownika umożliwiają wgląd we własne dane, ich zmianę, jak również odwołanie lub rozszerzenie ew. zgody na przetwarzanie danych.

3.5 Do Państwa obowiązków należy zapewnienie, aby dane użytkownika nie były dostępne dla osób trzecich. Ponoszą Państwo również odpowiedzialność za wszystkie zamówienia i inne działania podejmowane za pomocą Państwa danych użytkownika. Na koniec każdego użytkowania należy opuścić obszar chroniony hasłem. Jeśli dowiedzą się Państwo, że osoby trzecie bezprawnie używają Państwa danych, są Państwo zobowiązani do niezwłocznego pisemnego poinformowania firmy OSRAM o tym fakcie, ew. do wysłania wcześniej informacji za pomocą wiadomości e-mail. Po otrzymaniu informacji firma OSRAM zablokuje dostęp do chronionego hasłem obszaru za pomocą tych danych użytkownika. Zniesienie blokady jest możliwe dopiero wtedy, gdy kontynuacja bezprawnego użytkowania może zostać wykluczona oraz po złożeniu specjalnego wniosku w firmie OSRAM lub ponownej rejestracji.

3.6 Firma OSRAM ma w każdej chwili prawo do odwołania uprawnienia do dostępu poprzez blokadę danych dostępu, bez konieczności podawania przyczyn. Powyższe obowiązuje w szczególności, gdy

 • podali Państwo nieprawidłowe dane podczas rejestracji,
 • naruszyli Państwo niniejsze warunki użytkowania lub obowiązek starannego postępowania z danymi dostępu,
 • naruszyli Państwo mające zastosowanie prawo podczas dostępu do witryny OSRAM lub jej używania lub
 • nie używali Państwo witryny OSRAM przez dłuższy czas.

3.7 W każdej chwili mogą Państwo wypowiedzieć umowę o świadczenie elektronicznych dostępnych w witrynie OSRAM, a jeżeli wymagana była rejestracja także zażądać usunięcia Państwa rejestracji, o ile usunięcie nie stoi w sprzeczności z wykonaniem bieżących stosunków umownych – przesyłając wypowiedzenie do firmy OSRAM, w szczególności poprzez wykorzystanie danych kontaktowych dostępnych w witrynie OSRAM Firma OSRAM usunie w takim przypadku wszystkie Państwa dane użytkownika i wszystkie pozostałe zapisane dane osobowe użytkownika, o ile nie są one już wymagane.

4. Własność intelektualna informacji i oprogramowania publikowanych w witrynie OSRAM
4.1 Publikowane w witrynie OSRAM informacje, wraz z materiałami redakcyjnymi, tekstami informacyjnymi, oprogramowaniem, dokumentacją, bazami danych, zdjęciami, klipami wideo i audio, materiałami do pobrania, ilustracjami, koncepcjami artystycznymi i elementami graficznymi, materiałami, nazwami, znakami towarowymi i logo, stanowią własność firmy OSRAM lub licencjodawców OSRAM i są chronione przez krajowe i międzynarodowe prawa autorskie, prawa baz danych, prawa znaków towarowych i/lub inne przemysłowe prawa ochronne. Są Państwo zobowiązani do przestrzegania tych praw, a zwłaszcza do nieusuwania alfanumerycznych oznaczeń, znaków i informacji o praw autorskich ani z informacji, oprogramowania, dokumentacji ani z ich kopii.

4.2 Informacje z witryny OSRAM nie mogą być systematycznie pobierane, powielane i/lub przetwarzane.

4.3 Znaki słowne i graficzne OSRAM, inne marki produktów, ilustracje i logo identyfikują produkty OSRAM i są chronionymi markami firmy OSRAM lub licencjodawców firmy OSRAM. Procedury rejestracyjne mogły jeszcze nie zostać przeprowadzone we wszystkich odnośnych państwach. Używanie tych znaków jest dozwolone wyłącznie za wyraźną zgodą firmy OSRAM GmbH. Wykorzystanie nazwy OSRAM jako wskazówki, przykładowo do połączenia z niniejszą witryną, jest dozwolone. O takim wykorzystaniu należy wcześniej zawiadomić firmę OSRAM GmbH.

5. Prawa do korzystania z informacji publikowanych w witrynie OSRAM i oprogramowania udostępnianego w witrynie OSRAM
5.1 Firma OSRAM udziela Państwu niewyłącznego, odwołalnego, nieprzenoszalnego i niepodlegającego podlicencjonowaniu prawa do dostępu do informacji i oprogramowania udostępnianych w witrynie OSRAM oraz do ich używania do celów osobistych i niekomercyjnych. Poza użytkiem osobistym i niekomercyjnym nie wolno bez wyraźnej zgody firmy OSRAM GmbH zmieniać, kopiować, powielać, sprzedawać, wypożyczać, przekazywać, wyświetlać, publikować, licencjonować, edytować, używać, uzupełniać ani wykorzystywać w inny sposób informacji publikowanych w witrynie OSRAM.

5.2 Oprócz praw wymienionych w punkcie 5.1 nie jest Państwu milcząco ani w inny sposób przyznawana licencja ani prawo do patentu, znaku lub innego przemysłowego prawa ochronnego firmy OSRAM. Ponadto nie jest przyznawana także żadna licencja ani żadne prawo do prawa autorskiego lub pozostałych praw w odniesieniu do informacji publikowanych w witrynie OSRAM.

6. Dodatkowe warunki użytkowania oprogramowania udostępnianego w witrynie OSRAM
6.1 Oprócz niniejszych warunków użytkowania użytkowanie oprogramowania udostępnianego w witrynie OSRAM może podlegać specjalnym warunkom i/lub warunkom użytkowania oprogramowania”), o czym zostaną Państwo uprzednio poinformowani. W razie wystąpienia sprzeczności specjalne warunki i/lub warunki użytkowania oprogramowania mają pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami użytkowania.

6.2 Oprogramowanie jest zawsze przekazywane bezpłatnie w formie odczytywanej przez maszyny. Prawo do przekazania kodu źródłowego istnieje tylko w stosunku do kodu źródłowego oprogramowania Open Source, którego postanowienia licencyjne, które w przypadku przekazywania oprogramowania Open Source mają pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami użytkowania, nakazują wydanie kodu źródłowego. W takim przypadku firma OSRAM udostępnia kod źródłowy za zwrotem kosztów.

6.3 O ile obligatoryjne przepisy prawne nie stanowią inaczej, nie mają Państwo prawa do zmiany, uwstecznienia lub tłumaczenia wstecznego oprogramowania i jego dokumentacji ani do usuwania ich części. Mają Państwo prawo do sporządzenia kopii bezpieczeństwa oprogramowania, jeżeli kopia ta jest niezbędna do zabezpieczenia przyszłego użytkowania na podstawie niniejszych warunków użytkowania.

7. Państwa obowiązki podczas użytkowania witryny OSRAM
7.1 Użytkowanie informacji udostępnionych w witrynie OSRAM podlega niniejszym warunkom użytkowania i ewentualnie stosowanym specjalnym warunkom.

7.2 Podczas użytkowania witryny OSRAM nie mogą Państwo:

 • wyrządzać szkód osobom, zwłaszcza osobom niepełnoletnim, ani naruszać ich praw osobistych;
 • poprzez swój sposób użytkowania naruszać niniejszych warunków użytkowania oraz ewentualnie stosowanych specjalnych warunków;
 • poprzez swój sposób użytkowania naruszać dobrych obyczajów;
 • naruszać przemysłowych praw ochronnych i autorskich oraz pozostałych praw własnościowych;
 • przekazywać treści z wirusami, np. tzw. koniem trojańskim lub innym oprogramowaniem, które mogą uszkodzić lub zmienić oprogramowanie;
 • uszkadzać, dezaktywować, obciążać lub ograniczać w inny sposób serwerów lub sieci używanych przez firmę OSRAM;
 • uzyskiwać w niedozwolony sposób dostępu do kont, systemów komputerowych lub sieci, które są połączone z witryną OSRAM;
 • wprowadzać, zapisywać ani wysyłać hiperłączy lub treści, co do których nie posiadają Państwo uprawnień, zwłaszcza jeżeli te hiperłącza lub treści naruszają obowiązek zachowania poufności lub są niezgodne z prawem; lub
 • rozpowszechniać reklam, niepożądanych wiadomości e-mail (tzw. „spam”) lub nieuzasadnionych ostrzeżeń przed wirusami, błędnymi funkcjami itp. ani wzywać do uczestniczenia w loteriach, systemach piramidy finansowej, akcjach typu łańcuszek szczęścia itp.

7.3 Manipulowanie („frame”) witryną OSRAM jest niedozwolone.

7.4 Firma OSRAM ma w każdej chwili prawo do zablokowania dostępu do witryny OSRAM, zwłaszcza jeżeli naruszają Państwo obowiązki wynikające z niniejszych warunków użytkowania.

8. Odpowiedzialność firmy OSRAM
8.1 Firma OSRAM jest zgodnie z ogólnymi przepisami prawa odpowiedzialna za „treści własne” w witrynie OSRAM. Firma OSRAM nie gwarantuje jednak prawidłowości i kompletności informacji znajdujących się w witrynie OSRAM. Od treści własnych należy odróżnić odsyłacze („linki”) do treści, które są przygotowywane przez innych oferentów. Za pomocą tych odsyłaczy firma OSRAM udostępnia do użytkowania „treści obce”. Podczas pierwszego ustawiania linku przedmiotowe treści obce zostały sprawdzone pod kątem tego, czy nie mogą spowodować odpowiedzialności cywilno- i karnoprawnej. Nie można jednak wykluczyć, że treści te nie zostaną później zmienione przez danych oferentów. Firma OSRAM nie sprawdza na bieżąco treści udostępnianych w witrynie firmy OSRAM pod kątem zmian, które mogłyby uzasadniać odpowiedzialność. Jeżeli są Państwo zdania, że powiązane linkami strony zewnętrzne naruszają obowiązujące prawo lub zawierają inne nieodpowiednie treści, proszę poinformować nas o tym fakcie.

8.2 Firma OSRAM dokłada wszelkich starań, aby witryna OSRAM była dostępna bez przerw oraz aby przekazywanie lub pobieranie oprogramowania funkcjonowało bezbłędnie. Ze względu na właściwość Internetu i systemów komputerowych firma OSRAM nie udziela jednak w tym zakresie żadnej gwarancji. W szczególności Państwa dostęp do witryny OSRAM może być okazjonalnie przerywany lub ograniczany w celu wykonania dopasowań lub aktualizacji.

8.3 W przypadku roszczeń o odszkodowanie firma OSRAM ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa w następujących przypadkach: (1) zamiar lub rażąca niedbałość, (2) naruszenie zdrowia, życia lub ciała, (3) przejęcie gwarancji dostawy lub właściwości, (4) podstępne przemilczenie wady lub (5) roszczenia wynikające z przepisów dotyczących odpowiedzialności cywilnej za produkt.

8.4 Jeżeli firma OSRAM w zawiniony sposób naruszy istotny obowiązek umowny lub przysługują Państwu prawa do odszkodowania w miejsce świadczenia, odpowiedzialność dotycząca odszkodowania jest wówczas ograniczona do typowej, możliwej do przewidzenia szkody. Istotne zobowiązania umowne w tym kontekście to zobowiązania, które chronią istotne umowne pozycje prawne zamawiającego, które umowa musi zapewnić na podstawie swojej treści i swojego celu; ponadto są to takie zobowiązania umowne, których spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i co do których przestrzegania zamawiający może mieć pewność (np. terminowa dostawa z uzgodnionymi lub ustalonymi w specyfikacjach właściwościami i przydatnościami tych produktów dla uzgodnionego lub ustalonego w opisach produktów celu). W pozostałym zakresie roszczenia odszkodowawcze (np. odszkodowanie i zwrot nakładów) są w stosunku do naszej firmy wykluczone.

8.5 Informacje w witrynie OSRAM mogą zawierać specyfikacje lub ogólne opisy technicznych możliwości produktów, które w danym przypadku (np. ze względu na zmianę produktów) nie muszą mieć zastosowania. Dlatego też żądane właściwości produktów należy uzgodnić w danym przypadku w momencie zakupu.

9. Wirusy
Mimo że firma OSRAM dokłada wszelkich starań, aby witryna OSRAM była wolna od wirusów, nie może zagwarantować takiego stanu. Przed użyciem witryny OSRAM, a zwłaszcza przed pobraniem informacji lub oprogramowania, należy dla własnej ochrony oraz w celu zapobiegania występowaniu wirusów w witrynie OSRAM zadbać o odpowiednie i aktualne zabezpieczenia i skanery antywirusowe.

10. Specyficzne wymogi krajowe i informacje kontaktowe

10.1 Poszczególne strony witryny OSRAM są zarządzane przez spółkę (OSRAM GmbH i/lub jej spółki-córki), której dane kontaktowe są podane w stopce redakcyjnej danej witryny OSRAM. Spółka ta jest także podmiotem odpowiedzialnym.

10.2 Strony te uwzględniają wymogi danego państwa, w którym odpowiedzialna spółka ma swoją siedzibę. Firma OSRAM nie ponosi odpowiedzialności za możliwość odczytu i pobrania informacji lub oprogramowania z witryny OSRAM także w miejscach poza danym państwem. Jeżeli użytkownicy korzystają z witryny OSRAM z miejsc poza danym państwem, są oni wyłącznie samodzielnie odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów właściwych dla danego kraju. Dostęp do informacji i oprogramowania w witrynie OSRAM nie jest dozwolony w państwach, w których dostęp ten jest niezgodny z prawem. W takim przypadku i jeżeli użytkownik chce nawiązać stosunki handlowe z firmą OSRAM, powinien skontaktować się z przedstawicielem OSRAM w danym państwie.

11. Kontrola eksportu
Eksport określonych informacji i oprogramowania może, np. ze względu na swój rodzaj, przeznaczenie lub końcowe zastosowanie, podlegać obowiązkowi udzielenia zgody. Użytkownik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania przepisów eksportowych dotyczących informacji i oprogramowania, zwłaszcza przepisów UE lub państw członkowskich UE oraz USA. W odpowiednich przypadkach firma OSRAM oznacza informacje i oprogramowanie pod kątem obowiązku udzielenia zgody zgodnie z listą wywozową Niemiec i UE oraz amerykańską listą kontroli handlowej.

12. Ochrona danych
Dane osobowe, które są udostępniane lub gromadzone za pomocą tej witryny lub w związku z nią, mogą być używane przez firmę OSRAM tylko zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i dyrektywą o ochronie danych. Przedmiotowe warunki użytkowania podlegają opublikowanej w tej witrynie Polityce Ochrony Danych Osobowych.

13. Zmiany warunków użytkowania
13.1 Firma OSRAM zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania lub specjalnych warunków w dowolnym momencie, o czym zostanie Państwo uprzednio poinformowani poprzez umieszczenie w witrynie OSRAM treści zmian nie później niż na 14 dni przed ich wejściem w życie. W przypadku użytkowania witryny OSRAM obowiązują warunki użytkowania i specjalne warunki, które mają zastosowanie w momencie użytkowania witryny OSRAM, o ile w terminie 14 dni od dnia użycia witryny OSRAM albo dnia zalogowania się - po dniu umieszczenia tych zmian w witrynie OSRAM nie wypowiedzcie Państwo umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

13.2 Jeżeli pojedyncze regulacje niniejszych warunków użytkowania lub specjalnych warunków okazałyby się nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych uregulowań.

14. Tryb postępowania reklamacyjnego
14.1 Mogą Państwo kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usług określonych w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronic privacy@osram.com.

14.2 Firma OSRAM rozpatrzy reklamację w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji.

14.3 W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, firma OSRAM może wezwać Państwa do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

14.4 Odpowiedź na reklamację firma OSRAM kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Państwa w reklamacji.

15. Dodatkowe uzgodnienia, stosowane prawo i właściwość sądu
15.1 Dodatkowe uzgodnienia dotyczące warunków użytkowania wymagają formy pisemnej.

15.2 Jeżeli nie są Państwo konsumentem - zastosowanie ma niemieckie prawo materialne z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). ,a sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów jest sąd w Monachium.

15.3 W przypadku problemów z usługami, które zostały udostępnione w witrynie OSRAM, zgodnie z rozporządzeniem europejskim nr 524/2013 istnieje możliwość użycia udostępnionej przez Komisję Europejską platformy do internetowego rozstrzygania sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Można tam przesyłać skargi, którymi zajmuje się niezależny organ ds. rozstrzygania sporów.